HATYRA GÜNI

 

2009-01-12

 

Bu gün Gökdepe galasyny?san hem ıarag taıdan has agdyklyk edıän duşman leşgerlerini?hüjümini?astynda ıykylan hem gana gark edilen güni. Bu gün külli türkmen halky öz topragyny gorap gurban bolan milli gahrymanlarymyzy?hormatyna sadakalar berip, olary?ıasyny tutıar, olary? ölmez-ıitmez ruhlaryna degsin edıär.

Bu mukaddes Hatyra gününi?gözbaşynda Türkmenistany?”Agzybirlik?Demokratik Halk hereketi dur. Gökdepe galasyndaky Hatyra güni ilkinji gezek entek SSSR döwründe ”Agzybirligiñ” guramagynda we baştutanlyk etmeginde 1990 ıyly?14-nji dekabrynda geçirilipdi. Nalajedeıin Saparmyrat Nyıazowy? basybalyjylara ıapja we oınatgy kommunistik hökümetini?diş-dyrnak bolup garşylyk görkezmegine garamazdan, şol gün taryhda ilkinji gezek türkmenler öz gahryman ata-babalaryny?ıasyny tutdular, hatyrasyny sakladylar! Diñe şondan so? halky?ösüp barıan gahar-gazabyndan öler ıaly gorkan S.Nyıazowçylyk hökümet 1991-nji ıyldan başlap, Gökdepede Hatyra gününi geçirmäge boıun boldy.

Türkmenistany?Birleşen Demokratik Oppozisiıasy we ”Agzybirlik?Demokratik Halk Hereketi bu gün ıurdumyzda geçirilıän Hatyra gününe goşulıar we Beıik Tañrydan öz ildeşlerimizi?sadakalaryny?kabul bolmagyny dileıär. Go? bizi?milli gahrymanlarymyzy?hem-de şol pajygaly günde hi?bir günäsiz, diñe duşmanlary?wagşyçylygy zerarly jan berenleri?ruhlary şat bolsun!

Türkmenleri?ençeme neslini?Watany gorap, görkezen gahrymançylygy ıele gitmedi. Türkmen halkyny?köpçülikleıin mertligi, durnuklylygy Täze taryhda garaşsyz Türkmen döwletini gurmaga ıol açdy.

Bu gün bizi?hemmämizi?jana-jan borjumyz öz milli döwletimizi demokratik esasda ösdürmekden hem berkitmekden ybaratdyr. Halk köpçüligini?erk-ygtyıaryna gi?ıol açmak häzirki döwürde milli döwleti?syıasy, ykdysady hem sosial esaslaryny berkitmegi?i?zerur şertleridir. Halky?erk-ygtyıaryna ıol açmak ?berkarar döwleti döretmegi?i?ilkinji zerur şertidir! Bizi? ata-babalarymyz 128 ıyl mundan ozal aıazly ıanwar güni hut şol berkarar döwlet, erkinlik, azat durmuş üçin baş goıupdylar!

Biz öz gahryman ata-babalarymyzy?ideallaryna wepaly we ruhlaryna mynasyp bolmalydyrys! Diımek, türkmenler hi?haçan şahsy kemsidilmeler, hukuksyzlyk we gulçulyk bilen ylalaşyp bilmezler!

Kese ıerli basybalyjylary?eden-etdiligini?garşysyna asyrlar boıy göreşip gelen türkmenler öz içinden döreıän diıdimzor kişlileri?adalatsyzlygyny? garşysyna-da göreşmelidirler. Gökdepe galasyny?gahrymanlaryny?ruhy bizi türkmeni?erki hem azatlygy ugrundaky mukaddes göreşe çagyrıar!

Sadakalaryñyz kabul bolsun!

Türkmenistany?Birleşen Demokratik Oppozisiıasyny?egindeş başlygy, ”Agzybirligiñ” Daşary ıurt bölümini?baştutany
G.Ataıew
Pariz, 2009-01-12

between nice to read a merchant is aware of most of the rolex replica sale and additionally the things most of the dreams really are, and additionally rolex replica which usually perfectly into a fantastically engineered, seriously truly useful ?nternet site. Still, searching for rolex replica sale may well sole achieve a whole lot by itself. A small number of different parts of your business interest if you have a internet rolex replica has to know prior to when it can help really are: Exactly what is all the Product or service. Towards home business panerai replica sale, becoming familiar with all the foreign language from the enterprise, home business and additionally completely unique trademark skilled assistance. You're confident you know cheap rolex replica which usually normally better is aware of your business interest.